Producenci
Regulamin

Drogi kliencie,

Poniżej znajduje się kompletny regulamin naszego sklepu internetowego:

REGULAMIN
SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM
www.sklep.pelnapiersia.pl
Sklep internetowy Pełną Piersią Akcesoria (dalej określanym skrótem PPA) działający pod adresem https://sklep.pelnapiersia.pl  jest platformą informatyczną prowadzoną przez Marcina Sędzińskiego, Działającego pod nazwą Marcin Sędziński, Kwiatowa 40/11, 26-300 Opoczno, NIP 768-171-30-05 REGON 100385586 Tel.: 609826500
email: marcin.sedzinski@gmail.com
Zwanego w dalszej części Regulaminu także „Sprzedawcą”
Objaśnienie stosowanych w Regulaminie pojęć:
Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego do zawarcia Umowy sprzedaży (w tym również Konsument), a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
Strona Towaru – strona , podstrona lub fragment wyświetlanej strony internetowej w Sklepie Internetowym PPA, na której przedstawione są podstawowe informacje na temat Towaru.
Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego PPA, umożliwiająca Klientowi złożenie zamówienie i modyfikację danych zamówienia w szczególności takich jak rodzaj i ilość Towarów, dane do faktury, adres dostawy, sposób płatności, sposób dostawy.
 Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego PPA, określające rodzaj i liczbę zamówionego Towaru, sposób dostawy, sposób płatności i inne istotne elementy Umowy sprzedaży.
Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
§ 1 Postanowienia ogólne – zawarcie umowy sprzedaży
Klientem Sklepu Internetowego PPA może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, jak także osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
Klient może składać Zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, za pośrednictwem strony internetowej http://wwww.pelnapierisa.pl
Klient w trakcie składania zamówienia, po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zalogowaniu się na przedmiotowej stronie internetowej, składa zamówienie, wskazując na Towar, który zamierza nabyć, przez określenie Towaru, ilości danego towaru (ilość sztuk) a następnie wybór znajdującego się na Stronie Towaru polecenia „Do Koszyka”. Po wybraniu w wyżej wymieniony sposób Towaru i określeniu jego ilości, Klient wskazuje po wybraniu opcji „Złóż zamówienie” sposób odbioru i płatności, oraz potwierdza zamówienie. Zawarcie Umowy sprzedaży możliwe jest jedynie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
W Koszyku, po zalogowaniu do tej funkcjonalności Sklepu Internetowego PPA Klient wskazuje:
a)     zamawiane Towary,
b)    ilość zamawianych Towarów, będzie to ilość sztuk  (szt.),
c)     adres, na jaki Towar ma być dostarczony,
d)    dane niezbędne do wystawienia faktury i dostarczenia Towarów,
e)     sposób dostawy;
Procedura składania zamówienia obejmuje kolejno pojawiające się na stronie internetowej http://pelnapiersia.pl polecenia: „Do Koszyka”,  „Dokonaj Zakupu” „Zarejestruj się”, (albo dla Klientów, którzy już wcześniej zarejestrowali się w Sklepie Internetowym PPA polecenie „Zaloguj”), „Koszt Dostawy”. Klient składa zamówienie przez wybór polecenia „Złóż Zamówienie”. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta w stosunku do Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 powyżej.  Umowa sprzedaży Towarów zostaje zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu oferty.
§ 2 Warunki realizacji zamówienia
W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także jeśli zakup ich od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta przy rejestracji adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.
W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
a)     Anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia w całości);
b)    Anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie); albo
c)     Podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w dwóch lub większej ilości odrębnych przesyłek, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na dwie lub więcej wysyłek).
W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży Towaru dostawa zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile przy Towarze na Stronie Towaru nie zaznaczono inaczej.
Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:
uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
niekompletności przesyłki,
niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.
W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia.
Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym PPA. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy loginu i hasła do w/w konta;.
W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
§ 3 Ceny produktów
Sprzedawca zamieszcza informacje o Towarach na stronie Sklepu Internetowego PPA i sprzedaje w/w Towary za pośrednictwem sieci Internet, przy użyciu platformy https://sklep.pelnapiersia.pl
Ceny na stronie Sklepu Internetowego PPA zamieszczone przy Towarach:
a)     zawierają podatek VAT (ceny brutto) i podawane są w złotych polskich;
b)    nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana na stronie Sklepu Internetowego PPA w chwili składania zamówienia przez Klienta.
Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy Towarów.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych (promocyjne obniżki cen) oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
§ 4 Zmiana Zamówienia
Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Sprzedawcę wysyłki z Towarem do Klienta.  Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie 7 (siedem) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Sprzedawcę, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
Zmian zamówionych Towarów można dokonywać kontaktując się z działem obsługi Klienta Sklepu Internetowego PPA, pod wskazanymi w komparycji Regulaminu numerami telefonów, od poniedziałku do piątku od 9:00 do 18:00.
§ 5 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
W przypadku, gdy Umowa sprzedaży została prawidłowo przez Strony zawarta, Klient może dokonać zapłaty w następujący sposób:
a)     Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, wskazany w e-mailu zawierającym oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty,
b)    Kartą płatniczą lub przelewem bankowym w systemie płatności elektronicznych. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. W tym przypadku nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep Internetowy PPA  potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności,
§ 6 Warunki reklamacji
Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu Towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych Towarów z umową, zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności.
Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
Warunkiem koniecznym, aby Sprzedawca rozpatrzył reklamację jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego Towaru lub Towarów wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
Reklamacje należy odesłać na adres: Marcin Sędziński, ul. Ambrożego Grabowskiego 13/2, 31-127 Kraków, za pośrednictwem Poczty Polskiej (list ekonomiczny polecony). W takim przypadku Sprzedawca zwróci Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.
W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
§ 7 Warunki gwarancji
Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady
a)     korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje Towar bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy;
b)    korzystając z uprawnień przysługujących Konsumentowi od Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.
§ 8 Niezgodność Towaru z umową.
Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)
Brak wykonania świadczenia niepieniężnego z powodu wystąpienia Siły Wyższej nie stanowi podstawy dla wysuwania roszczeń o jakiekolwiek odszkodowania lub kary umowne, chyba że strona, której Siła Wyższa dotyczy, zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej strony o wystąpieniu takich okoliczności.
§ 9 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych.
Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży o poniższej treści:

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)[1]

odstępuję od umowy ..................................................................... nr. ................ …………..

zawartej dnia......................................................w..................................................................

 

Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ........................................................................)

przekazem pocztowym na adres..............................................................................................

lub na konto nr.........................................................................................................................

 

Zwracam......................................................................................... w stanie niezmienionym

                                                                                                 podpis Konsumenta

 

 pisemnie (na adres Marcin Sędziński, Ambrożego Grabowskiego 13/2, 31-127 Kraków) lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres marcin.sedzinski@gmail.com) .
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa punkcie § 9 pkt 2.
Wskazany w ust. 1 powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru został zawarty w niniejszym regulaminie.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy  zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać, tj. w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi Towaru nie może dojść do:
a)     mechanicznego uszkodzenia Towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, złamanie, zalanie itp.) lub
b)    wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów Towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
a) Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów 
b) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy), chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.


Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: Marcin Sędziński, Ambrożego Grabowskiego 13/2, 31-127 Kraków. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (Towary na specjalnie zamówienie Konsumenta),
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
§ 10 Dane osobowe
Rejestrując się w Sklepie Internetowym PPPA Klient, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) w celu realizacji zamówień Klienta dokonywanych w Sklepie Internetowym PPA. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie Internetowym PPA.
Administratorem danych osobowych Klienta jest firma: Marcin Sędziński, Kwiatowa 40/11, 26-300 Opoczno, NIP 768-171-30-05
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
Klienci Sklepu Internetowego PPA mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.
§ 11 Postanowienia końcowe
Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego PPA  nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu Internetowego PPA nie oznacza dostępności tych produktów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu Internetowego PPA zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych przyczyn od niej niezależnych, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Sklepie Internetowym PPA wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Towaru.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego PPA używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 30 dni od momentu udostępnienia na stronie PPA  zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08 sierpnia 2017 roku.

 

[1] Art. 7. 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1.

  1. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).
  2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Art. 10. 1. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

 

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl